Democrats Vote to Continue Anti-Asian Discrimination in Higher Ed

Kara Subach | Republican National Committee

“Senate Democrats showed their true colors yesterday by voting down an amendment to stop discrimination against Asian Pacific Americans in higher education. Democrats don’t care about ending discrimination, they only care about what makes news and gets them votes.” -Kara Subach, Deputy Director of Media Affairs, APA

Democrats have been talking a big game on proposed new anti-Asian hate crime legislation S. 937, the COVID 19 Hate Crimes Act.

Republican Senators Ted Cruz (R-TX) and John Kennedy (R-LA) proposed an amendment to the legislation that would prohibit federal funding for schools that discriminate against Asian Pacific Americans in their admissions process.

Unfortunately that amendment failed because Senate Democrats voted against it, with not a single Democrat supporting this effort to block discrimination against Asian Pacific Americans.

Senators Cruz and Kennedy issued the following statement:

“In an unbelievably cynical move, Senate Democrats blocked efforts to stop discrimination against Asian Americans in higher education, where racial bias has become all too common. This amendment would bar funds from institutions that discriminate against Asian American students.

“Despite their calls to end racism, it is clear Democrats are only paying lip service to fighting discrimination against Asian Americans and will allow targeted discrimination against them to continue at America’s universities and colleges.”

Senator Kennedy also tweeted about Democrats’ hypocrisy:

Democrats don’t care about Asian Pacific Americans, they simply feign consideration in order to get votes. If Democrats really cared, they would oppose all discrimination, not just that which reaches the news and is easy to condemn.

Bottom Line: Even facing widespread hate crimes, Asian Pacific Americans don’t fall low enough on Democrat’s privilege pyramid to get fair treatment. Democrats instead prefer to continue discriminating against our community in the name of failed affirmative action policies.

 

Chinese:

民主黨投票決定想在高等教育中繼續進行亞洲歧視

參議院民主黨人今天投票想否定一項以製止對亞裔美國人在高等教育中的歧視的修正案。顯示了他們的本色。民主黨人並不關心確實消除歧視,他們只關心製造新聞和獲得亞裔美國人的投票。” 共和黨全國委員會亞太裔媒体副主任Kara Subach

民主黨人一直在就擬議的反亞洲仇恨犯罪新法規 S.937(《 COVID 19仇恨犯罪法》)進行大討論

共和黨參議員特德·克魯茲(R-TX)和約翰·肯尼迪(R-LA)提出了 一項修正案 立法,禁止在入學過程中有歧視亞太裔美國人的高校獲得聯邦政府資助。

遺憾的是,因為參議院民主黨人投票反對該修正案 失敗, 告終, 沒有一個民主黨人 支持這項旨在阻止對亞太裔美國人歧視的努力。

克魯茲和肯尼迪參議員發表以下 聲明

“在令人難以置信投票過程中,參議院民主黨人竟然阻止了禁止非常普遍的美國主要大學歧視亞裔美國人學生的努力。這項修正案禁止有歧視亞裔學生行為的高等教育機構獲得聯邦政府資金。

“儘管他們呼籲結束種族歧視,但很明顯,民主黨人只是在口頭上努力打擊對亞裔美國人的歧視,實際上仍然允許這種歧視在美國的大學和學院中繼續存在。”

肯尼迪參議員還發布 推文 揭示了民主黨人的虛偽:

在公元2021年,美國的主要大學还在歧視亞裔美國人我知道他們認為他們知道以正確的方式如何區別對待,但這是錯誤的。民主黨剛剛阻止參議院要求這些學校對歧視行為負責

民主黨人並不是真關心亞太裔美國人,他們只是以假裝考慮来獲取亞太裔美國人選票。如果民主黨人真的關心,他們會反對所有歧視,而不僅僅是製造文字新聞和口頭譴責歧視罷了。

概要: 即使面對大量的歧視仇恨犯罪事件,亞太裔美國人也無法在民主黨的特權金字塔上得到公正的待遇。民主人士反而傾向於以失敗的平權行動政策為名繼續歧視我們的亞太裔美國人社區。

 

Korean:

 

민주당은 고등 교육에서  아시아 차별을 계속하기 위해 투표

상원 민주당원들은 고등 교육에서 아시아 태평양계 미국인에 대한 차별을 막기위한 수정안을 부결함으로써 오늘 그들의 진정한 색을 보여주었습니다민주당원은 차별을 종식시키는데 관심이 없으며 오직 뉴스 거리와  표심에만 관심있습니다.” 캐라 컬드웰, 아시아 태평양 아메리칸 미디어 담당 부국장

민주당원들은 새로운 반 아시아 증오 범죄 법안 S.937, COVID 19 증오 범죄법 (COVID 19 Hate Crimes Act)에 대해 큰 게임을 이야기 해 왔습니다.

공화당 상원의원 테드 크루즈 Ted Cruz (R-TX)와 존 케네디  John Kennedy (R-LA)는 입학과정에서 아시아 태평양계 미국인을 차별하는 학교에 대한 연방 자금 지원을 금지하는 법률 개정안을 제안했습니다.

안타깝게도 이 수정안은 상원 민주당원이 반대표를 던졌기 때문에 실패 했습니다. 단 한 명의 민주당원도 아시아 태평양 계 미국인에 대한 차별을 막으려는 노력을 지지하지 않았습니다.

크루즈와 케네디 상원의원은 다음과 같은 성명을 발표했습니다.

“믿을 수 없을 정도로 냉소적 인 움직임으로 상원 민주당원은 인종 편견이 너무 흔해진 고등 교육에서 아시아계 미국인에 대한 차별을 막으려는 노력을 차단했습니다. 이 개정안은 아시아계 미국인 학생들을 차별하는 기관의 자금을 금지 할 것입니다.

“인종 차별을 종식 시키라는 그들의 요청에도 불구하고 민주당 원들은 아시아계 미국인에 대한 차별에 맞서 싸우기 위해 말만하고 있으며 그들에 대한 표적 차별이 미국의 대학과 대학에서 계속되도록 허용 할 것입니다.”

케네디 상원 의원은 또한 민주당의 위선에 대해 트윗 했습니다:

미국의 주요 대학은 아시아계 미국인을 차별하고 있습니다.  그들이올바른 방식이라고 생각하는 차별이…” 잘못된 것입니다그리고 민주당원들은  학교들에게 책임을 묻지 못하게 상원을 막았습니다.

민주당원들은 아시아 태평양계 미국인을 신경 쓰지 않고 표를 얻기 위해 배려심 있는 척 합니다. 민주당원들이 진정으로 관심을 기울이면 뉴스에 보도되고 비난하기 쉬운 차별 뿐만 아니라 모든 차별에 반대 할 것입니다.

요점 : 광범위한 증오 범죄에 직면하더라도 아시아 태평양계 미국인은 민주당의 특권 피라미드에서 공정한 대우를 받기에 충분하지 않습니다. 대신 민주당원들은 실패한 긍정적 행동 정책이라는 이름으로 우리 지역 사회를 계속해서 차별하는 것을 선호합니다.

 

Vietnamese:

Đảng Dân Chủ Bỏ Phiếu Để Tiếp Tục Việc Phân Biệt Đối Xử Với Người Châu Á Trong Giáo Dục Đại Học

Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã thể hiện con người thực của họ ngày hôm nay, bằng cách bỏ phiếu bác bỏ một tu chính, nhằm ngăn chặn việc kỳ thị chống lại người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương trong giáo dục đại học. Đảng Dân chủ không quan tâm đến việc chấm dứt phân biệt đối xử, họ chỉ quan tâm đến điều gì tạo nên tin tức và thu hút được phiếu bầu cho họ”. –Kara Subach, Giám đốc Phụ trách Truyền thông, APA

Các đảng viên Dân chủ đã nói tới một kế hoạch lớn là đề xuất một luật mới về tội ác thù hận chống lại người châu Á S. 937, Đạo luật về tội ác thù hận COVID 19.

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz (R-TX) và John Kennedy (R-LA) đề xuất tu chính luật này, là cấm tài trợ liên bang cho các trường phân biệt đối xử với người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương, trong quá trình tuyển sinh của họ.

Thật không may, tu chính đó đã thất bại vì các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã bỏ phiếu chống lại nó, không có một đảng viên Dân chủ nào ủng hộ nỗ lực này, nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử với người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương.

Thượng nghị sĩ Cruz và Kennedy đã đưa ra tuyên bố sau:

“Trong một động thái hoài nghi không thể tin được, các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã ngăn chặn các nỗ lực, nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử với người Mỹ gốc châu Á trong giáo dục đại học, nơi mà các thành kiến ​​về chủng tộc đã trở nên quá phổ biến. Tu chính này sẽ cấm tài trợ các tổ chức phân biệt đối xử với sinh viên Mỹ gốc châu Á.

“Bất chấp những lời kêu gọi của họ để chấm dứt việc phân biệt chủng tộc, rõ ràng là các đảng viên Dân chủ chỉ nói cho qua về việc chống lại sự phân biệt đối xử với người Mỹ gốc châu Á, và sẽ cho phép sự phân biệt đối xử có mục tiêu này tiếp tục ở các trường đại học và cao đẳng của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Kennedy cũng đã tweet về thói đạo đức giả của Đảng Dân chủ:

Vào năm Chúa chúng ta 2021, các trường đại học lớn của Hoa Kỳ đang phân biệt đối xử với người Mỹ gốc châu Á.

Tôi biết họ nghĩ rằng họ biết cách phân biệt đối xử “theo cách đúng đắn”, nhưng điều này là sai. Và Đảng Dân chủ đã vừa ngăn chặn Thượng viện quy trách nhiệm cho các trường này.

Đảng Dân chủ không quan tâm đến người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương, họ chỉ giả vờ cứu xét để có được phiếu bầu. Nếu Đảng Dân chủ thực sự quan tâm, họ sẽ phản đối tất cả sự phân biệt đối xử, chứ không chỉ là những điều được đưa lên tin tức và dễ bị lên án.

Điểm mấu chốt: Ngay cả khi phải đối mặt với tội ác thù hận trên diện rộng, người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương cũng không đủ thấp trong kim tự tháp đặc quyền của Đảng Dân chủ để được đối xử công bằng. Thay vào đó, Đảng Dân chủ muốn tiếp tục phân biệt đối xử chống lại cộng đồng của chúng ta, nhân danh các chính sách hành động khẳng định đang thất bại.

Kara Subach is the Republican National Committee’s Deputy Director of Media Affairs, Asian American and Pacific Islander (AAPI). This statement, issued on April 23, was first published at GOP.com.

Share This Article:

Newsletter Signup

Sign up to be the first to receive news and events from Fairfax GOP!
Electing Republicans At Every Level

Headquarters

PAID FOR BY FAIRFAX COUNTY REPUBLICAN COMMITTEE
Powered by VOTEGTR

Early Voting is On!

Make a plan to vote!
Get your custom sample ballot and local precinct polling info here:
No thanks. Take me back to the Fairfax GOP home page.

2024 U.S. Senate & Congressional Primary

GOP Primary Election Day is Tuesday, June 18

Election Calendar

  • Early voting opens 5/3
  • 5/28 – Deadline to register to vote (otherwise, same-day registration with provisional ballot)
  • 6/7 – Deadline to apply for an absentee ballot​
  • 6/8 - One of two Saturdays open for early voting, and additional early voting locations open.
  • Early Voting ends 6/15
  • 6/18 – Election Day

We need you on our team in '24.

Get active in the effort to take back Fairfax County from the progressives hellbent on raising taxes, coddling criminals, and socializing public schools.
1
Step
2
Step
3
Step
4
Step
5
Step
6
Step
First things first. Are you receiving info about local GOP events and elections?

No problem. We can fix that right now.

Thanks. We won’t overload your inbox, but we will keep you in the loop on important Fairfax GOP info and events.

Do you want to recieve news of events via text msg?
By providing your phone number, you are consenting to receive recurring calls and SMS/MMS campaign and donation messages, including autodialed and automated calls and texts to that number from the Fairfax County Republican Committee. Msg & data rates may apply. You agree to the Terms of Service and Privacy Policy. Text HELP for help and STOP to stop. Msg & data rates may apply.

The Fairfax GOP is recruiting new members who agree we need to draw a line in the sand and take our county back from the progressives.

Would you consider joining the Fairfax GOP as a voting member so you can have your say on committee business, candidates, and policy resolutions?*
No thanks. Take me back to the Fairfax GOP home page.